Ajudes famílies T20-21

IMPORTANT TEMINI DE LLiurament DOCUMENTACIÓ: 10 – setembre – 2020
a Miquel Ramis o José Manuel García

Benvolgudes famílies,

 

La Fundació FEBIB 1935 de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears fruit de l’acord de col·laboració amb l’Obra Social La Caixa posa a disposició de les famílies amb problemes econòmics derivats de la COVID-19 dels clubs balears ajudes per a sufragar les despeses d’inscripció de la temporada 20-21.

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la participació de les famílies en els clubs federats que participen en el bàsquet federat organitzat per la FBIB adreçat a infants i joves entre els 6 i 16 anys durant la pròxima temporada 2020-21.

La finalitat d’aquesta convocatòria consisteix en impulsar hàbits de vida saludable, apropar l’esport als menors, fomentar els valors de l’activitat física, esportiva i, a la vegada, garantir que cap infant o jove quedi exclòs de realitzar aquestes activitats per motius econòmics, per trobar-se en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica o perquè la unitat familiar ha vist reduïts els seus ingressos per motius de la pandèmia del COVID-19.

 

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin els següents requisits:

  1. Tenir als seu càrrec nins i nines inscrits i que participin a l’activitat del bàsquet federat a les Illes Balears.
  2. Estar preinscrits a un Club federat inscrit a la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) per la temporada 2020-2021.
  3. Trobar-se en alguns dels supòsits següents:

– En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica.

– Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació.

– Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l’activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s’hagin d’incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral.

Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables les quotes de les inscripcions dels nins i nines en edat escolar (de 6 a 16 anys) als clubs federats de Bàsquet durant la temporada 2020-2021 sempre que no presentin cap deute pendent amb la FBIB fins el dia de cursar la sol·licitud de l’ajut econòmic.

El període subvencionable ha de coincidir amb l’inici de la temporada de la competició del bàsquet federat 2020-21. La despesa total d’ajuts és d`un màxim de 12.000 euros.

No són despeses subvencionables:

L’import de la despesa subvencionada no pot ser superior al preu de la quota d’inscripció del club federat. No es subvencionarà un deute pendent de la família amb el club.

Clubs col·laboradors

Aquests ajuts es tramiten a través del club col·laborador. Actuaran en nom i per compte de la Fundació 1935 que concedeix l’ajut en funció de les necessitats detectades a les famílies que ho sol·licitaran pròpiament a el seu club de referència.

Els termes de la col·laboració es formalitzaran mitjançant un acord de col·laboració

 

Obligacions dels Clubs

  1. Lliurar a les persones beneficiàries els fons rebuts d’acord amb els criteris establerts en les normes reguladores de l’ajut econòmic.
  2. Verificar, si escau el compliment i efectivitat de les condicions per atorgar l’ajuda i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat de la convocatòria.
  3. Justificar i lliurar-li la justificació presentada per les persones beneficiàries a la Fundació 1935.
  4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Fundació 1935.

Import de la subvenció

L’import de la subvenció que tindrà el caràcter d’import cert, serà una quantia fixa en funció del nombre de fills i filles d’una mateixa unitat familiar:

200 €: mínim tres fills/es o tutoritzats inscrits a un Club

150 €: mínim dos fills/es o tutoritzats inscrits a un Club

100 €: mínim un fill/a o tutoritzat inscrit a un Club

DESCARREGAR FORMULARI AJUDA: enllaç