Pla de Mesures COVID-19

Continguts:


 

PROTOCOL ENTRENAMENTS

Aquesta informació està actualitzada segons el document «Regulació esportiva en la fase de nova normalitat» FAQS V (21/09/2020) elaborat per la Direcció General D’Esports del Govern de les Illes Balears. (descarregar document)

Resum del protocol de contingència contra la COVID-19

Abans de sortir de casa
Comprovar que no es té cap dels següents símptomes:
1. Febre (Tª>37.5ºC), tos i sensació de falta d’aire.
2. En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.

Si presenta algun d’aquests símptomes s’ha de quedar a casa i seguir el protocol sanitari establert. Telèfon INFOCOVID: 900100971 – Atenció COVID: 971 437 079 – 902 079 079

No poden acudir a l’entrenament els nins i les nines que romanguin en aïllament domiciliari com a conseqüència d’un diagnòstic per COVID-19, o els que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnòstic de COVID-19 o els que hagin iniciat símptomes compatibles amb la COVID-19 fins que se’n descarti el diagnòstic.

Abans d’entrar al pavelló
Els jugadors i jugadores hauran d’aproximar-se al pavelló de manera ordenada i respectant les normes generals:
1. Ús de mascareta
2. Respectar distància de seguretat (utilitzant les línies marcades en el sòl)

Entrada al pavelló
Entrada individual seguint les instruccions i ajuda de l’entrenador/personal del club. En tot cas s’haurà:
1. Presa de temperatura (en cas de febre i/o  símptomes compatibles amb coronavirus es retirarà de la zona d’entrenament i s’avisarà el pare, mare o tutor)
2. Utilitzar mascareta fins a l’inici de l’entrenament
3. Rentar les mans amb gel hidroalcohòlic
4. Desinfectar les soles de les sabates. Es recomana usar unes sabatilles esportives només per a l’entreno diferents a les de carrer.
5. Seguir el recorregut marcat en el sòl per a accedir a la zona d’entrenament.
6. Per a deixar la motxilla utilitzar els punts individuals marcats en terra.
7. La mascareta i l’aigua s’han de guardar dins de les motxilles i no intercanviar-se.

Durant l’entrenament
Tenim dues possibilitats:
1. Categories (>=12 anys) infantil, cadet, júnior i sènior.
SI poden entrenar amb contacte, requisits:
—> grups estables màxim 20 persones
—> tot i que estigui permès el contacte, recomanem mantenir la distància de seguretat en totes les facetes de l’entrenament en què sigui possible i la higiene de mans.
2. Categories (<12 anys) escoleta, premini i mini.
NO poden entrenar amb contacte:
—> Mantenir les distàncies de seguretat en tot moment.

Als descansos cada nin/nina anirà al seu lloc i usarà gel hidro alcohòlic a les mans abans de manipular la motxilla.

En acabar l’entrenament
Cada nin/nina anirà al seu lloc.
Desinfectarà les seves mans amb hidroalcohol
Recollirà les seves pertinences
Sortirà ordenadament pel camí marcat en el sòl

En el cas d’un esportista federat que resideixi en una zona amb restricció de mobilitat podrà desplaçar-se als entrenaments.

Aquesta temporada cada entrenador registrarà l’assistència de cada jugador/jugadora als entrenaments, informació que serà facilitada a les autoritats sanitàries si així ho requerissin.

Fora del pavelló
El Club Bàsquet Sineu prega tant a jugadors com familiars que respectin les mesures d’ús de màscara i distanciament mentre esperen.

Normativa que regula tot aquest procediment
● Pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, una vegada superada la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOIB, Núm. 112, de 20 de juny de 2020).
● Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 d’agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes […] (BOIB. Núm 143, de 18 de juny de 2020).
● Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 d’agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes […] (BOIB. Núm. 149, de 28 d’agost de 2020).
● Resolució de la consellera de Salut i Consum d’11 de setembre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades […] (BOIB Núm. 158, de 12 de setembre de 2020).
● Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 de setembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada
superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020 (BOIB, Núm 163, de 18 de setembre de 2020)


 

NORMATIVA PER A PERSONES PARTICIPANTS EN LA COMPETICIÓ

ABANS DE SORTIR DE CASA

Presa de temperatura i absència de símptomes compatibles amb infecció respiratòria:

Febre, tos seca, dificultat respiratòria, mal de coll i/o mal de cap.

ACCÉS I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

L’accés a la pista serà per la rampa exterior prèvia presa de temperatura i desinfecció de mans i soles de sabates.

Una vegada dins de les instal·lacions cada persona haurà de mantenir-se en la zona assignada evitant desplaçaments innecessaris dins del pavelló.

Cada persona haurà de controlar les seves pertinences sense intercanviar objectes amb els altres.

ÚS DE MÀSCARA

Com a norma general totes les persones i en tot moment hauran d’usar màscares homologades.

L’ús de màscara és obligatori en tot moment per a la banqueta: jugadors, jugadores i tècnics.

Estan exempts d’usar màscara els jugadors i jugadores en el moment de l’escalfament i els jugadors en pista durant el partit. No obstant això, encara que no és obligatori es recomana l’ús de màscara també en l’escalfament i temps de joc.

ÚS DE GEL HIDROALCOHÒLIC

Cada jugador i jugadora desinfectarà les seves mans en cada accés i sortida de la pista durant el joc.

ÚS DE L’APLICACIÓ RADAR COVID

A l’entrada a les instal·lacions esportives totes les persones amb TELÈFON INTEL·LIGENT hauran de deixar el seu dispositiu (preferentment protegit) amb l’APP RADAR COVID i el BLUETOOTH activats durant un temps no inferior a 15 minuts. Aquesta mesura pretén simular un contacte estret entre els assistents.

ÚS DE VESTUARIS I DUTXES

L’accés a vestuaris i dutxes queda suspès (excepte categoria sènior)

En cas de necessitat d’anar al bany s’informarà del WC disponible.

SORTIDA DE LES INSTAL·LACIONS.

Cada equip es farà responsable de recollir totes les pertinences i dipositar escombraries en els contenidors corresponents.

La sortida es realitzarà per la rampa exterior prèvia desinfecció de mans.


 

NORMATIVA PER AL PÚBLIC ASSISTENT A LES COMPETICIONS

ABANS DE SORTIR DE CASA

Presa de temperatura i absència de símptomes compatibles amb infecció respiratòria:

Febre, tos seca, dificultat respiratòria, mal de coll i/o mal de cap.

SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA A PARTITS

L’accés, com a públic, als partits estarà restringit a 65 persones que s’assignaran de la següent manera:

  • 40 places reservades per a l’equip local prèvia sol·licitud en formulari electrònic.
  • 20 places reservades per a l’equip visitant (hauran de confirmar-se noms, cognoms, telèfon mòbil i municipi de residència 48h abans de la celebració del partit, al correu electrònic club@basquetsineu.cat en cas contrari les places passaran al Club Bàsquet Sineu.

Només podran accedir a les instal·lacions aquelles persones que hagin realitzat algun dels procediments anteriors. En cas de completar aforament s’intentarà informar els sol·licitants sense plaça al telèfon facilitat.

ACCÉS I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

L’entrada al pavelló serà 15 minuts abans del començament del partit i la sortida immediatament després d’acabar. S’haurà d’entrar i sortir ordenadament respectant la distància de seguretat i indicacions en cartells i/o sòl.

L’accés a les graderies del pavelló serà per la porta principal del pavelló prèvia comprovació i registre pel personal del Club, presa de temperatura i desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic i soles de sabates.

Una vegada dins de les instal·lacions cada persona haurà de mantenir-se en el seient assignat evitant desplaçaments innecessaris dins del pavelló.

Cada persona haurà de controlar les seves pertinences sense intercanviar objectes amb els altres.

ESTÀ PROHIBIT FUMAR, MENJAR I/O BEURE DINS DE LES INSTAL·LACIONS.

ÚS DE MÀSCARA

Com a norma general totes les persones i en tot moment hauran d’usar màscares homologades.

No hi ha cap excepció a aquesta norma i el seu incompliment serà incompatible amb romandre en les instal·lacions.

ÚS DE L’APLICACIÓ RADAR COVID

Es recomana a totes les persones amb TELÈFON INTEL·LIGENT activar l’APP RADAR COVID i el BLUETOOTH durant un temps de permanència en les instal·lacions.

ÚS DE WC.

L’accés a vestuaris i dutxes queda suspès.

En cas de necessitat d’anar al bany s’informarà del WC disponible.

SORTIDA DE LES INSTAL·LACIONS.

Cada persona es farà responsable de recollir totes les seves pertinences i dipositar escombraries en els contenidors corresponents.

La sortida es realitzarà per la porta principal del pavelló, de manera ordenada i mantenint la distància de seguretat.


Moltes gràcies per la teva col·laboració
Salut i bàsquet!!!

Responsable COVID-19 del Club Bàsquet Sineu:
José Manuel García
Contacte: club@basquetsineu.cat